1- آقای حسن خسروی ( رئیس شورا )

2- آقای سیدمحسن دهقانی (نایب رئیس شورا )

3- آقای مرتضی عاصفی ( نماینده شورا در شورای عالی استان ها)

4- آقای محمد مرادی پور (منشی شورا )

5- آقای مرتضی مصطفایی ( منشی شورا )