1- آقای محمد رضا حاجی آبادی (رئیس شورا)

2- آقای غلامرضا خالقی (نایب رئیس شورا)

3- آقای حبت ا... آهنی ( نماینده شورا در شورای عالی استان ها )

4- آقای حسین روحی (نماینده شورادر شورای عالی استان ها )

5- آقای علی اکبر یاوری ( سخنگوی شورا )

6- آقای محمداسماعیل دهقان بردبار

7- آقای غلامرضا رحیمی