۱-آقای محمدرضا قرائی (رئیس شورا )
۲-آقای ابراهیم یزدانی (نایب رئیس شورا)
۳-آقای ادریس حسین زاده (منشی شورا)
۴-آقای رضا توکلی (منشی شورا)
۵-آقای محمود امینی (نماینده شورا در شورای عالی استان ها)
۶-آقای حسین اکبری
۷-آقای محمدتقی اسماعیلی
۸-آقای سیدمحمود موسوی رستگار
۹-آقای غلامرضا ساربان
۱۰-آقای مهدی میری
۱۱-آقای غلامرضا هوشیار افین