1- آقای محمدرضا قرائی (رئیس شورا )

2- آقای عباسعلی نیک (نایب رئیس شورا )

3- آقای محمدرضا خوشحال (منشی شورا )

4- آقای محمد فاضلی (منشی و خزانه دار شورا )

5- آقای مرتضی عاصفی (نماینده شورا در شورای عالی استان ها )

6- آقای سیدحسن مقدس (نماینده شورا در شورای عالی استان ها )

7- آقای حبت ا... آهنی

8- آقای حسین اکبری

9- آقای حسین لطفی

10- آقای محمد مقیمیان هوش

11- آقای غلامرضا هوشیار