رئیس و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی استان خراسان جنوبی

رئیس : آقای محمدتقی اسماعیلی

اعضاء : آقایان غلامرضا ساربان - محمود امینی - محمدرضا قرائی - محمدتقی اسماعیلی