رئیس و اعضای کمیسیون توسعه و عمران و خدمات شهری و روستائی

رئیس : آقای مهدی میری

اعضاء : آقایان حسین اکبری - مهدی میری - ادریس حسین زاده - ابراهیم یزدانی