ارائه گزارش اقدامات شهرستان ها در امر پیشگیری و درمان ویروس کرونا توسط نمایندگان آنان در شهرستان ها 

در این جلسه که به ریاست قرائی و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید هر یک از نمایندگان شهرستان ها به گزارش اقدامات ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی شهرستان خود در امر مبارزه با ویروس کرونا پرداختند و در ادامه با اولویت بندی مشکلات شهرستان ها درخصوص دعوت از مسئولین مربوطه تصمیم گیری نمودند.