به مناسبت 17 مرداد ماه روز خبرنگار از خبرنگاران شورا در جلسه شورا با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد .

از آنجا که خبرنگاران با هدف روایت حقیقت، بیرق بزرگ « آگاهی بخشی » را بر دوش کشیده و خاضعانه و بی ادعا وجود خویش را چراغ راه روشن جامعه کرده اند از اینرو از آنان به مناسبت هفدهم مرداد ماه روز خبرنگار در تاریخ 21/5/99  در صحن شورا با اهدای لوح تقدیر و کارت هدیه تقدیر و تشکر بعمل آمد .